O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

SEKTOR ZA LABORATORIJSKA ISPITIVANJA

Se ktor za laboratorijska ispitivanja (SLI) čini sastavni deo Veterinarskog specijalističkog instituta Požarevac i organizovan je na način koji u potpunosti ispunjava zahteve standarda SRPS ISO/IEC 17025:2006. Da bi dostigla i održavala visoke standarde kvaliteta laboratorija je definisala Politiku kvaliteta na osnovu koje je uspostavila, primenjuje i održava sistem kvaliteta prema standardu SRPS ISO/IEC 17025:2006 za definisani obim akreditovanja.

Rukovodilac sektora za laboratorijska ispitivanja

MIKROBIOLOG

Lazić M Milica vet.spec.

Biografija

Detaljnije...

U oblastima ispitivanja koje nisu navedene u obimu akreditovanja uspostavljen je i održava se sistem kvaliteta prema standardu SRPS ISO 9001:2001.

SLI čini pet odeljenja i to:

 1. Odeljenje za prijem materijala, pranje i sterilizaciju - 150
 2. Odeljenje za ispitivanje namirnica animalnog porekla – 110
 3. Odeljenje za kliničku bakteriologiju, mikologiju i parazitologiju – 120
 4. Odeljenje za imunološko – serološka ispitivanja – 130
 5. Odeljenje za ispitivanje hrane za životinje – 140

Sektor za laboratorijska ispitivanja VSI Požarevac raspolaže svim odgovarajućim resursima za pouzdano izvođenje ispitivanja i izdavanje validnih rezultata ispitivanja korisnicima usluga. Od ukupno 16 zaposlenih u SLI je angažovano 13 radnika i to:

 • 1 diplomirani veterinar specijalista iz mikrobiologije
 • 1 diplomirani veterinar specijalista iz mikrobiologije i specijalista higijene i tehnologije životnih namirnica,
 • 1 diplomirani veterinar specijalista iz epizootiologije,
 • 3 magistra veterinarskih nauka (različitih specijalnosti)
 • 5 veterinarskih tehničara
 • 1 administrativni radnik i
 • 1 higijeničar.

Osoblje sektora za laboratorijska ispitivanja poseduje potrebno obrazovanje, obučenost, tehničko znanje i iskustvo za obavljanje ispitivanja i permanentno se obučava putem internih obuka, specijalizacija i ostalih vidova stručne obuke.

Organizacija rada i upravljanje u sektoru za laboratorijska ispitivanja VSI Požarevac definisani su, dokumentovani i sprovode se na način koji omogućava punu nezavisnost, integritet i kontinuirano održavanje poverenja u njegov rad.SLI ima kompetentno rukovodeće i tehničko osoblje.Rukovodeće osoblje čine rukovodilac sektora za laboratorijska ispitivanja i šefovi odeljenja.Tehničko osoblje čine veterinarski tehničari.Resursi i povezanost celokupnog osoblja koje rukovodi, izvodi, nadzire i verifikuje rad obezbeđuju potpuno samostalan i slobodan rad, koji uvek mora biti izvan bilo kavih komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka, koji bi mogli nepovoljno uticati na kvalitet rezultata ispitivanja.

Radne prostorije u sektoru za laboratorijska ispitivanja VSI Požarevac usklađene su sa zahtevima metoda ispitivanja i omogućavaju korektno izvođenje ispitivanja.Radna sredina u kojoj se obavljaju ispitivanja, režim rada, održavanje i čišćenje, obezbeđuju zaštitu od mogućih stranih štetnih uticaja koji bi mogli nepovoljno uticati na tačnost rezultata ispitivanja.

Sektor za laboratorijska ispitivanja raspolaže svim jedinicama merne i ispitne opreme, potrebnom za pouzdano izvođenje ispitivanja, koja se redovno etalonira i servisira, u cilju obezbeđivanja sledljivosti merenja.

U cilju zadovoljenja zahteva korisnika usluga i obezbeđenja usklađenosti sa zakonima i propisima, svi postupci i metode ispitivanja u laboratoriji su standardizovani, dokumentovani i obezbeđena je sledljivost u postupku ispitivanja.Izbor metoda ispitivanja zavisi od prirode uzorka, tražene vrste ispitivanja, zahtevane tačnosti i posebnih zahteva korisnika.Sektor za laboratorijska ispitivanja je akreditovao 48 različitih metoda ispitivanja.

Obim

Sektor za laboratorijska ispitivanja nastoji da sva tražena ispitivanja obavlja samostalno, u slučajevima kada se traže ispitivanja koja sektor za laboratorijska ispitivanja ne vrši ona se obavljaju u kompetentnim laboratorijama podugovaračima sa kojima VSI Požarevac ima precizno definisane ugovore.

U cilju obezbeđenja kvaliteta i pouzdanosti rezultata ispitivanja sektor za laboratorijska ispitivanja stalno proverava i unapređuje ukupan rad putem učešća u programima međulaboratorijskih ispitivanja ili programima provere stručnosti osoblja.

Sektor za laboratorijska ispitivanja VSI Požarevac sarađuje sa svojim korisnicima ili njihovim predstavnicima u razjašnjavanju svih njihovih zahteva u skladu sa definisanim procedurama, kao i na praćenju učinka laboratorije u realizaciji zahteva korisnika.U cilju merenja zadovoljstva naših korisnika vrši se anketiranje korisnika usluga pri čemu se utvrđuje stepen njihovog zadovoljenja pruženim uslugama.

Ugovori

Održavanje poverenja, nezavisnost i integriteta ispitivanja sektora za laboratorijska ispitivanja obezbeđuje se na sledeći način:

 • Putem rukovodećeg osoblja sa autoritetom i resursima potrebnim za izvršavanje njihovih obaveza;
 • Putem ugovora, cenovnika, ponuda, rokova ispitivanja koji obezbeđuju da osoblje bude slobodno od komercijalnih, finansijskih i drugih pritisaka, koji bi mogli nepovoljno da utiču na kvalitet rada;
 • Organizacijom koja omogućava održavanje poverenja u nezavisnost prosuđivanja rezultata ispitivanja;
 • Odgovornost, ovlašćenja i međusobna povezanost celokupnog osoblja koje rukovodi, izvodi ili verifikuje rad, a koje se tiče kvaliteta ispitivanja je specifikovana i dokumentovana Poslovnikom kvaliteta sektora za laboratorijska ispitivanja, odgovarajućim procedurama i radnim dokumentima;
 • Nadzor nad ispitivanjem je obezbeđen od strane kompetentnih lica, koja poznaju metode ispitivanja i ocenjivanje rezultata ispitivanja, a organizacojom rada i dokumentima je obezbeđen hijerarhijski odnos, definisana ovlašćenja i odgovornost između osoblja koje vrši nadzor i osoblja koje izvodi ispitivanja .

 

design by Anthill.co.rs