O Nama Metode rada Organizacija Planovi Standardi Linkovi Kontakt Novosti
Stranica je u fazi izrade, neki od podataka trenutno nisu dostupni! Zahvaljujemo na strpljenju.

ODELJENJE ZA FIZIOLOGIJU I PATOLOGIJU REPRODUKCIJE

Na osnovu važećeg Zakona o veterini Veterinarski specijalistički institut je u obavezi da u svom sastavu ima stručnjaka specijalistu iz oblasti fiziologije i patologije reprodukcije, steriliteta i veštačkog osemenjavanja. Zato u organizacionoj šemi Sektora za zdravstvenu zaštitu životinja VSI „POŽAREVAC“ postoji i radi odeljenje za fiziologiju i patologiju reprodukcije.

 

Šef odeljenja za fiziologiju i patologiju reprodukcije

VETERINAR SPECIJALISTA

Dr Oliver Savić vet.spec.

Ovo odeljenje ima obavezu da prati poremećaje reprodukcije domaćih životinja. Pravilnikom koji je predviđen i treba da se uskoro donese jasno su definisane obaveze i prava svih učesnika u reprodukciji .

Pojava pobačaja u raznim fazama graviditeta može ukazati na pojavu zaraznih bolesti koje mogu biti i zoonoze, a mogu biti prouzrokovane nepravilnom ishranom, neispravnom hranom, negom i smeštajem. Doktoru veterinarske medicine na terenu je neophodna podrška laboratorija i pomoć specijalista iz ovih bolesti da bi se došlo do tačne dijagnoze.Sterilitet – jalovost goveda, ali drugih životinja takođe je prisutan u praksi doktora veterinarske medicine. Neuspešno osemenjavanje posle tri pokušaja i primenjene terapije, je indikacija da se angažuje specijalistička služba u postavljanju tačne dijagnoze. Na zahtev korisnika- vlasnika velikih farmi mora se hitno reagovati i sprečiti mogućnost pojave velikih šteta koje mogu nastati neblagovremenim reagovanjem.

Poremećaji zdravstvenog stanja vimena koje je pre svega deo sistema za reprodukciju ali i organ za proizvodnju mleka, kao osnovne proizvodnje, mogu biti uzrok velikih gubitaka pa i gašenja proizvodnje. Visoko selekcionisana goveda za proizvodnju velikih količina mleka moraju biti u optimalnim uslovima ishrane, nege, smeštaja i muže. Ne može se tolerisati inprovizacija. Svaki poremećaj u sekreciji mleka mora biti alarm za preduzimanje svih, pre svega laboratorijskih analiza uz obaveznu konsultaciju specijaliste iz ove oblasti. Samo timskim radom sa uključivanjem specijalističke službe može se doći do tačne dijagnoze i terapije.

Osim mikrobioloških analiza (koje obavlja Sektor za laboratorijska ispitivanja u VSI Požarevac), sve više se javlja potreba za drugim laboratorijskim analizama: krv, mokraća, hormoni, biohemijski parametri i drugo kao indikatora poremećaja reprodukcije. U ekstenzivnim uslovima proizvodnje ovo je bilo malo zanačajno, jer je vlasnik poznavao svako grlo i mogao da uoči poremećaje na vreme, ali danas sa intenziviranjem proizvodnje, velikim brojem jedinki, samo preventivni pregledi mogu sprečiti nastanak velikih šteta .

Po zahtevu za uslugu u odeljenju za fiziologiju i patologiju reprodukcije vrši se cito-morfološki i mikrobiološki pregled semena priplodnjaka koji se koriste za veštačko osemenjavanje ili služe za prirodni pripust. Kvalitet i ispravnost semena za veštačko osemnjavanje je osnova uspešne reprodukcije u procesu proizvodnje.

Primena ultrazvučne dijagnostike graviditeta i drugih poremećaja reprodukcije je omogućena nabavkom savremenog terenskog ultrazvučnog aparata ali je primena kod pasa i mačaka limitirana zbog nedostatka prostorije sa savremenim stolom. Sada se ultrazvučni pregledi na graviditet svinja rade na farmama u periodu od 22-28 dana graviditeta. Pregled kod ovaca se pouzdano radi posle 34 dana graviditeta.

Veoma značajno mesto odeljenje za fiziologiju i patologiju reprodukcije zauzima u edukaciji kako proizvođača tako i doktora veterinarske medicine. Učešćem u radu na značajnim stručnim skupovima i izradi projekata koje finansira Uprava za veterinu i Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva dolazi se do podataka koji mogu biti od suštinskog značaja za sprečavanje poremećaja reprodukcije i velikih šteta.

 

design by Anthill.co.rs